Onze schoolvisie    Aan de hand van onze visie willen we duidelijk maken waarop wij als school het leren van onze kinderen ondersteunen om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven. Het gaat over alle maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen die onderwijsdoelen ( vervat in de leerplannen) bereiken. De keuzes die wij als school maken om onze leerlingen te ondersteunen worden gedragen vanuit  het volledige team. Vanuit ons pedagogisch project kiezen wij om krachtig in te zetten op het realiseren van gelijke onderwijskansen. Wij zetten alle mogelijke middelen in om bij elk kind maximale leerwinst te realiseren. Door te focussen op brede basiszorg, permanente evaluatie en groepsdifferentiatie  trachten we te vermijden dat problemen ontstaan of leren we heel snel problemen te detecteren en er onmiddellijk op in te springen.  Op die manier kan een tijdige ondersteuning voorkomen dat eventuele problemen zich opstapelen. Wij zijn er ons heel erg van bewust dat leerlingen verschillen. Als team houden wij rekening met deze verschillen en stemmen ons onderwijsproces hierop af. Daarom hebben wij enkele jaren geleden onze aanpak bijgestuurd . Wij werken in gedifferentieerde werkvormen waarbij de klasopstelling afwijkt van de klassieke bankopstelling. Het grote voordeel van deze werkvormen is dat kinderen meer gemotiveerd zijn en “elk kind telt”, elk kind krijgt de nodige aandacht . Leerlingen leren ook met mekaar om te gaan, naar mekaar te luisteren, respect te hebben voor mekaar en ze leren rekening te houden met individuele verschillen en talenten. Aan de hand van  observaties, toetsen, gesprekken met ouders en leerlingen maken wij voor elke klas een groepsoverzicht. In  dit groepsoverzicht wordt enerzijds veel aandacht besteed aan de talenten  van het kind die worden ingezet bij de ondersteuning en anderzijds de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft dat kind nodig om dit doel te bereiken ! Goede zorg start met goed onderwijs in de klas. Het is onze opdracht om de maximale ontwikkeling van ALLE leerlingen te stimuleren Dit kan enkel door een veilig, pedagogisch klimaat te creëren waarbij we s treven naar een positief zelfbeeld van onze leerlingen. We geven hen prikkels die hun welbevinden en betrokkenheid verhogen.