Onze schoolvisie  Iedere leerling hetzelfde bieden is niet eerlijk!   Ieder kind aanbieden wat het nodig heeft om succesvo l te   zijn , dàt is eerlijk!!!   Aan de hand van onze visie willen we duidelijk maken waarop wij als school het leren van onze   kinderen ondersteunen om de vooropgestelde leerdoelen te bereiken of na te streven.   Het gaat over alle maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leerlingen   die onderwijsdoelen ( vervat in de leerplannen) bereiken.   De keuzes die wij als school maken om onze leerlingen te ondersteunen worden gedragen vanuit    het volledige team.   Vanuit ons pedagogisch project kiezen wij om krachtig in te zetten op het realiseren van gelijke   onderwijskansen. Wij zetten alle mogelijke middelen in om bij elk kind maximale leerwinst te   realiseren.   Door te focussen op brede basiszorg, permanente evaluatie en groepsdifferentiatie trachten we te   vermijden dat problemen ontstaan of leren we heel snel problemen te detecteren en er   onmiddellijk op in te springen.  Op die manier kan een tijdige ondersteuning voorkomen dat   eventuele problemen zich opstapelen.   Wij zijn er ons heel erg van bewust dat leerlingen verschillen. Als team houden wij rekening met   deze verschillen en stemmen ons onderwijsproces hierop af. Daarom hebben wij sedert het   schooljaar 2014/2015 voor een andere aanpak gekozen . Wij werken in gedifferentieerde   werkvormen waarbij de klasopstelling ook afwijkt van de klassieke bankopstelling. Het grote   voordeel van deze werkvormen is dat kinderen meer gemotiveerd zijn en “elk kind telt”, elk kind   krijgt de nodige aandacht . De leerlingen leren veel van mekaar en krijgen extra ondersteuning   door de leerkracht of SES leerkracht. Leerlingen leren ook met mekaar om te gaan, naar mekaar   te luisteren, respect te hebben voor mekaar en ze leren rekening te houden met individuele   verschillen en talenten.   Aan de hand van  observaties, toetsen, gesprekken met ouders en leerlingen maken wij voor elke   klas een groepsoverzicht. In  dit groepsoverzicht wordt veel aandacht besteed aan de positieve   kenmerken en talenten van het kind die worden ingezet bij de ondersteuning.   Goede zorg start met goed onderwijs in de klas. Het is onze opdracht om de maximale   ontwikkeling van ALLE leerlingen te stimuleren en problemen zoveel mogelijk te voorkomen.   Dit kan enkel door een veilig, pedagogisch klimaat te creëren waarbij we streven naar een positief   zelfbeeld van onze leerlingen. We geven hen prikkels die hun welbevinden en betrokkenheid   verhogen.   Iedere leerling hetzelfde bieden is niet eerlijk!   Ieder kind aanbieden wat het nodig heeft om succesvo l te zijn ,   dat is eerlijk!!!