Ouderavond 1: 24 oktober 2019 Ouderavond 2: 19 december 2019 Ouderavond 3: 2 april  2020 Ouderavond 4: 29 juni 2020
Rapport 1: 20 december 2019 Rapport 2: 3 april 2020 Rapport 3: 30 juni 2020
Rapporten en Ouderavonden Schooljaar 2019-2020