Gezondheid is een begrip dat heel ruim kan geïnterpreteerd worden. Daarom hebben we ons gezondheidsbeleid ook opgenomen in ons pedagogisch project, ons schoolwerkplan en het schoolreglement. Binnen het gezondheidsbeleid in onze school streven we naar horizontale en verticale samenhang. Door het gezondheidsbeleid trachten we de leerlingen een gezonde levensstijl bij te brengen, zodat ze positief kritisch staan tegenover de uitdagingen van het leven in onze samenleving.(cf.pedagogisch project) Gezondheid staat niet alleen voor lichamelijke gezondheid, maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Gezonde voeding, beweging en geestelijke gezondheid zijn de belangrijkste aandachtspunten.  Het  leren verantwoorde keuzes maken en beslissingen nemen, de opbouw van een positief zelfbeeld en de groei naar een gezonde weerbaarheid zijn belangrijke accenten binnen gezondheidseducatie. Het schoolteam vertrekt in het gezondheidsbeleid vanuit de acties die we als school reeds doen. Het sluit ook aan bij het realiseren van de vakoverstijgende en vakspecifieke eindtermen, bij het verdiepen van het zorgbeleid en de wettelijke richtlijnen. Alle leden van het team trachten hun steentje bij te dragen. Door dit actief deelnemen aan het beleid krijgen we een voorbeeldfunctie en heeft een grotere overtuigingskracht voor de leerlingen. Er zijn tal van acties op niveau van de leerling of klas ( individuele begeleiding, activiteiten per jaar…), de school (nascholingen,  activiteiten, afspraken schoolreglement…) en de schoolomgeving (o.a. samenwerking CLB, de voorzorg en andere externe partners). We richten ons hierbij ook naar de ouders (artikels in mozaiëkske, acties om hun betrokkenheid te vergroten).